Seng perséinlech Ressourcen aktivéieren

Seng perséinlech Ressourcen aktivéiere fir d’Erausfuerderunge vum Liewen ze meeschteren

Gewëss Schlësselmomenter am Liewe kënnen iwwerraschend sinn: Vum aktive Liewe an d’Rent, wann d’Kanner aus dem Haus ginn, Plënneren oder – einfach – onerwaart Verännerungen.

Et riskéiert een (zemools am Stress) ze vergiessen, dat een ee grousse Reservoir u Kraaft, Iddien a Léisungen an sech huet – et muss ee just den Zougaang dozou fannen.

Dësen Atelier invitéiert Iech, eben dësen Accès zou Äre perséinleche Ressourcen (nei) ze entdecken an fir den Ëmgang mat denen alldeeglechen Erausfuerderunge vum Liewen z’optiméieren.

An engem geschütztene Kader proposéiert Iech d’Christel Klapper, eis Formatrice, Är bannenzegt Kraaft mat enger einfacher awer effikasser Method ze aktivéieren, fir bei Är Iddien a Ressourcen ze kommen. Virkenntnisser braucht Där keng.

D’Aarbechtssprooche vun dësem Atelier si Lëtzebuergesch a Franzéisch. Jidderee ka sech an der Sprooch ausdrécken an der ee sech am beschte spiirt (Lëtzebuergesch, Franzéisch, Däitsch an (och ee bësse) Portugisesch).

Schnupperatelier: 17. Mäerz 2002 um 18.30 Auer

4 Work-Shops dënschdes vun 18.30 bis 20.30 Auer den 24. Mäerz, 31. Mäerz, 21. Abrëll  an 28. Abrëll 2020.

Onkäschtebeitrag: 50 €.

D’Aschreiwung fir den éischten (Schnupper-)Atelier, Dënschdeg den 17.03.2020, ass bis den 12.03. méiglech. D’Aschreiwung fir de ganzen Atelier ass bis den 19.03. méiglech. Mëllt Iech als éischt un. Iwwerweist da mam Vermierk „Ressourcen“.

Dës Aktivitéit gëtt vum Club Haus beim Kiosk vu Schëffleng an dem Mosaïque Club vun Esch-Uelzecht organiséiert.

Activer ses propres ressources pour gérer les défis de la vie

Certains moments-clés de notre vie peuvent être surprenants : passage de la vie active à la retraite, départ des enfants du foyer familial, déménagement ou – simplement – des changements imprévus. On risque d’oublier (sous stress) qu’il y a un grand réservoir de force, d’idées et de solutions en nous – il faut juste trouver l’accès !

Ce workshop vous invite à (re-)découvrir l’accès vers vos propres ressources pour pouvoir optimiser la gestion de ces défis de la vie quotidienne.

Christel Klapper, notre formatrice, vous propose d’activer vos forces intérieures avec une méthode simple mais efficace pour accéder à vos propres idées et ressources dans un cadre protégé. Aucun prérequis n’est nécessaire.

Les langues véhiculaires de ce workshop seront le luxembourgeois et le français. Et chacun pourra s’exprimer dans la langue dans laquelle il se sent le plus à l’aise (luxembourgeois, français, allemand, anglais, (éventuel même portugais).

Séance d’informations : Mardi 17 mars 2020 à 18h30

Work Shops de 4 séances le mardi de 18.30 à 20.30 h le 24 mars, 31 mars, 21 avril et 28 avril 2020.

Frais de participation : 50 €.

Inscriptions à la séance d’information du mardi 17/03/2020 jusqu’au 12/03.
Inscriptions au workshop complet jusqu’au 19/03.

Inscrivez-vous d’abord. Virez ensuite avec la mention « Ressources ».

Cette activité est organisée par les Clubs Haus beim Kiosk de Schifflange et le Mosaïque Club d’Esch-sur-Alzette.