W¨essenswärtes iwwert den Téi

De Marc vun Tea and more kennt sech beschtens aus,wat den Téi ubelaangt. A sengem Virtrag zielt hien iech haut vill Interessantes zu de verschiddensten  Téi-Zorten.

Dënschdes, den 24. Mäerz 2020 um 14.30 Auer 

Gratis. Mëllt iech bis spéitstens den 18.3. un.