Social Media fir Senioren

Wéinst der COVID-19 Pandemie sidd Dir elo doheem an fillt Iech villäicht isoléiert ?

Well d’Club Haus bis op Weideres zou huet, wäerten mir lech, an Zesummenaarbecht mat eisen Dozenten, een Deel vun eisen Aktivitéiten, mat Hëllef vun « Social Media » ubidden.

Wann Dir lech mam mobillen Telefon; Tablett oder PC nach net genuch auskennt oder Problemer mat der Technik hutt, dann hëllefen mir lech natierlech och gären weider.

lnforméiert lech bei eisem Sekretariat op der Nummer 33 40 10-1. Da machen mir e Rendez-vous aus.

Mir wënschen lech och weiderhin alles Guddes, passt op lech op an bleift gesond.

Club Haus Am Becheler

Bäereldeng